Představení společnosti Mramorit, a. s.

Ve vý­cho­do­čes­kých Ká­ra­ni­cích, le­ží­cích 20 km od Hrad­ce Krá­lo­vé, má prů­mys­lo­vá vý­ro­ba dlou­ho­le­tou tra­di­ci. Na mís­tě dneš­ní­ho pod­ni­ku MRAMORIT, a. s. zde pů­so­bi­lo již před dru­hou svě­to­vou vál­kou Sta­vi­tel­ství Izák, spe­ci­a­li­zo­va­né na stav­by s dře­vě­ný­mi vaz­ba­mi a oblou­ko­vý­mi trá­my, kte­ré vy­stří­da­la vý­rob­na sta­veb­ních pre­fab­ri­ká­tů Kon­struk­ti­va, poz­dě­ji stát­ní pod­nik Montostav Pra­ha. Na kon­ci řa­dy pod­ni­ků sto­jí ak­ci­o­vá spo­leč­nost MRAMORIT.

Zlom ve zdej­ší vý­ro­bě zna­me­nal rok 1992, kdy by­la v Ká­ra­ni­cích vy­ro­be­na prv­ní kou­pel­na z umě­lé­ho mra­mo­ru…

Více o společnosti

Představení společnosti Mramorit, a. s.

Získaná ocenění a certifikáty

+420 495 499 102