Sortiment

Umyvadla, sprchové vaničky a další vybavení koupelny

Sor­ti­ment vý­rob­ků znač­ky MRAMORIT je ur­čen pro ve­řej­ný i sou­kro­mý sek­tor. Za­hr­nu­je vý­ro­bu des­ko­vých umy­va­del, umy­va­del na des­ku včet­ně spe­ci­ál­ních aty­pic­kých pro­duk­tů, my­cích žla­bů, vý­ro­bu umy­va­del pro kou­pel­no­vý ná­by­tek a vý­ro­bu kou­pe­len ja­ko cel­ků, stan­dar­di­zo­va­ných tva­rů my­cí­ho pros­to­ru. Vý­rob­ky jsou ur­če­ny kro­mě sou­kro­mých kli­en­tů pře­dev­ším pro ho­te­ly, kli­ni­ky, ne­moc­ni­ce, ško­ly, škol­ky, ve­řej­ná so­ci­ál­ní za­ří­ze­ní, do­my pro se­ni­ory, kan­ce­lář­ské bu­do­vy či le­tiš­tě.

VARIANT – desková umyvadla s volitelnými rozměry

Va­ri­a­bil­ní sys­tém VARIANT u­mož­ňu­je zho­to­ve­ní u­my­va­dlo­vých de­sek s in­teg­ro­va­ný­mi u­my­va­dly z jedno­ho ku­su na mí­ru až do dél­ky 3 900 mm. V pří­pa­dě dél­ky u­my­vad­la nad 3 900 mm je mož­né pro­vést ne­vi­di­tel­né spo­je pří­mo na mí­stě mon­tá­že. Tvar my­cí­ho mí­sta lze vy­bí­rat z vel­ké šká­ly. Zvo­le­né my­cí mís­to je mož­né u­mís­tit do des­ky té­měř li­bo­vol­ně, tech­nic­ká u­přes­ně­ní jsou u­ve­de­na ve vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ci.

Vlas­tní des­ko­vé u­my­vad­lo VARAINT si mů­žete na na­šem webu vy­tvo­řit po­mo­cí konfigurátoru

V konfigurátoru lze nastavovat tyto parametry umyvadla:

 1. tvar a počet mycích míst
  (rozměr mycího místa je dán jeho tvarem)
 2. umístění umyvadla
 3. délka zadní části
 4. hloubka umyvadla
 5. vzdálenost středů mycích míst
 6. vzdálenost středu levého mycího místa od levého kraje
 7. vzdálenost středu pravého mycího místa od pravého kraje
 8. vzdálenost mycího místa od přední hrany
 9. volba otvoru pro stojánkovou baterii
 10. volba a možnosti zadního čela
 11. volba a možnosti předního čela
 12. volba a možnosti provedení rohů umyvadla

nakres

Další možnosti umístění mycího místa na desce

(není součástí konfigurátoru – toto je nutné konzultovat)

umyvadlo s volitelnými rozměry polozápustné

Variant mulda 01

rohové umyvadlo s odkládacími plochami
– volitelné rozměry

Variant mulda 02

rohové umyvadlo s volitelnými rozměry

Variant mulda 03

Zaujala vás naše nabídka?

Máte zájem o výrobek z mramoritu, ale nenašli jste ho v naší nabídce?
Vyrábíme i zboží na zakázku přesně dle přání zákazníka, proto nás prosím kontaktujte.
Budeme se maximálně snažit vyhovět vašim požadavkům.

Zeptejte se nás na cokoliv

+420 495 499 102