Materiál a barevné odstíny

O materiálu

Zá­klad­ní su­ro­vi­nou pro vý­ro­bu ká­ra­nic­ké­ho umě­lé­ho mra­mo­ru je vá­pe­nec. Dal­ší ma­te­ri­á­ly slou­ží ja­ko po­ji­vo ne­bo tvo­ří sou­část po­vr­cho­vé vrst­vy. Po­dle po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ka jsou po­u­ží­vá­na spe­ci­ál­ní pl­ni­va vy­tvá­ře­jí­cí struk­tu­ry a bar­vy mra­mo­ru, gra­ni­tu či ony­xu ne­bo tzv. uni­barvy, tj. jed­no­ba­rev­ný po­vrch. No­vin­kou je vy­so­ce odol­ný a pl­ně pro­bar­vi­tel­ný ma­te­ri­ál so­lid surface, kte­rý je dí­ky své ne­poréznos­ti úspěš­ně vy­u­ží­ván v pro­vo­zech s nej­vyš­ší­mi ná­ro­ky na hy­gi­e­nu, ja­ko jsou ne­moc­ni­ce, la­bo­ra­to­ře či ku­chy­ně.

full src img 1

full src img 2

Při plá­no­vá­ní kou­pel­ny lze od­stí­ny a struk­tu­ry při­způ­so­bit po­u­ži­tým pří­rod­ním ma­te­ri­á­lům, sla­dit je s ke­ra­mic­kými sa­ni­tár­ní­mi vý­rob­ky a spl­nit i ty nej­ná­roč­něj­ší před­sta­vy zá­kaz­ní­ků. Umě­lý ká­men te­dy umož­ňu­je sla­dit ce­lou kou­pel­nu do jed­né bar­vy. Zá­klad­ní ma­te­ri­á­ly (mi­mo vá­pen­ců) jsou na­ku­po­vá­ny od re­no­mo­va­ných za­hra­nič­ních vý­rob­ců, což za­ru­ču­je kva­li­tu ná­sled­ných pro­duk­tů.
Mra­mo­rit má na roz­díl od ji­ných ma­te­ri­á­lů che­mic­ky odol­nou po­vr­cho­vou úpra­vu, vy­ni­ká zej­mé­na vy­so­kou kva­li­tou a pev­nos­tí ma­te­ri­á­lu. Všech­ny vý­rob­ky jsou cer­ti­fi­ko­vá­ny po­dle ev­rop­ské nor­my EN 14688, snad­no se udr­žu­jí běž­ný­mi sa­ni­tár­ní­mi pro­střed­ky a jsou re­no­vo­va­tel­né.

Hlavní rozdíly mezi nejprodávanějšími materiály a mramoritem

Corain

Des­ko­vý ma­te­ri­ál z pry­sky­ři­ce, kte­rý se dá ná­sled­ně tep­lem a tla­kem tva­ro­vat. Je ve­li­ce dra­hý, pro­to se pro sní­že­ní ce­ny po­u­ží­va­jí ten­ké des­ky, kte­ré se pod­le­pu­jí dře­vo­třís­kou. Ta bo­hu­žel ne­ní vhod­ná pro vlh­ké pro­stře­dí kou­pe­len.

Keramika

Ke­ra­mic­ká hlí­na opa­t­ře­ná po­vr­cho­vou gla­zu­rou a ná­sled­ně vy­pá­le­ná. Je křeh­ká, ná­chyl­ná k poš­ko­ze­ní a ne­lze zpět­ně opra­vit. Mo­de­lo­vé řa­dy se hů­ře ob­mě­ňu­jí, mu­sí se tak vy­rá­bět ve vel­kých sé­ri­ích a to ne­umož­ňu­je aty­pic­ká ře­še­ní pro­jek­tů.

Mramorit

Ma­te­ri­ál z pry­s­ky­ři­ce a pří­rod­ní­ho ka­me­ne, ví­ce se blí­ží k pří­rod­ní­mu mra­mo­ru, ale má vyš­ší po­vr­cho­vou odol­nost než­li pří­rod­ní mra­mor. Po­vrch mra­mo­ri­tu je opra­vi­tel­ný, opro­ti ke­ra­mi­ce odol­něj­ší a pruž­něj­ší. Odlé­vá se do fo­rem, lze tak­to vy­tvá­řet de­signo­vé pro­duk­ty vů­či os­tat­ním kon­ku­renč­ním ma­te­ri­á­lům. Mra­mo­rit umož­ňu­je aty­pic­ká ře­še­ní pro­jek­tů.
U mra­mo­ri­tu najdete nej­op­ti­mál­něj­ší po­měr me­zi kva­li­tou a ce­nou s krát­kou do­da­cí do­bou.

Zaujala vás naše nabídka?

Máte zájem o výrobek z mramoritu, ale nenašli jste ho v naší nabídce?
Vyrábíme i zboží na zakázku přesně dle přání zákazníka, proto nás prosím kontaktujte.
Budeme se maximálně snažit vyhovět vašim požadavkům.

Zeptejte se nás na cokoliv

+420 495 499 102