Materiál a barevné odstíny

O materiálu

Zá­klad­ní su­ro­vi­nou pro vý­ro­bu ká­ra­nic­ké­ho umě­lé­ho mra­mo­ru je vá­pe­nec. Dal­ší ma­te­ri­á­ly slou­ží ja­ko po­ji­vo ne­bo tvo­ří sou­část po­vr­cho­vé vrst­vy. Po­dle po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ka jsou po­u­ží­vá­na spe­ci­ál­ní pl­ni­va vy­tvá­ře­jí­cí struk­tu­ry a bar­vy mra­mo­ru, gra­ni­tu či ony­xu ne­bo tzv. uni­barvy, tj. jed­no­ba­rev­ný po­vrch. No­vin­kou je vy­so­ce odol­ný a pl­ně pro­bar­vi­tel­ný ma­te­ri­ál so­lid surface, kte­rý je dí­ky své ne­poréznos­ti úspěš­ně vy­u­ží­ván v pro­vo­zech s nej­vyš­ší­mi ná­ro­ky na hy­gi­e­nu, ja­ko jsou ne­moc­ni­ce, la­bo­ra­to­ře či ku­chy­ně.

full src img 1

full src img 2

Při plá­no­vá­ní kou­pel­ny lze od­stí­ny a struk­tu­ry při­způ­so­bit po­u­ži­tým pří­rod­ním ma­te­ri­á­lům, sla­dit je s ke­ra­mic­kými sa­ni­tár­ní­mi vý­rob­ky a spl­nit i ty nej­ná­roč­něj­ší před­sta­vy zá­kaz­ní­ků. Umě­lý ká­men te­dy umož­ňu­je sla­dit ce­lou kou­pel­nu do jed­né bar­vy. Zá­klad­ní ma­te­ri­á­ly (mi­mo vá­pen­ců) jsou na­ku­po­vá­ny od re­no­mo­va­ných za­hra­nič­ních vý­rob­ců, což za­ru­ču­je kva­li­tu ná­sled­ných pro­duk­tů.
Mra­mo­rit má na roz­díl od ji­ných ma­te­ri­á­lů che­mic­ky odol­nou po­vr­cho­vou úpra­vu, vy­ni­ká zej­mé­na vy­so­kou kva­li­tou a pev­nos­tí ma­te­ri­á­lu. Všech­ny vý­rob­ky jsou cer­ti­fi­ko­vá­ny po­dle ev­rop­ské nor­my EN 14688, snad­no se udr­žu­jí běž­ný­mi sa­ni­tár­ní­mi pro­střed­ky a jsou re­no­vo­va­tel­né.

Hlavní rozdíly mezi nejprodávanějšími materiály a mramoritem

Corain

Des­ko­vý ma­te­ri­ál z pry­sky­ři­ce, kte­rý se dá ná­sled­ně tep­lem a tla­kem tva­ro­vat. Je ve­li­ce dra­hý, pro­to se pro sní­že­ní ce­ny po­u­ží­va­jí ten­ké des­ky, kte­ré se pod­le­pu­jí dře­vo­třís­kou. Ta bo­hu­žel ne­ní vhod­ná pro vlh­ké pro­stře­dí kou­pe­len.

Keramika

Ke­ra­mic­ká hlí­na opa­t­ře­ná po­vr­cho­vou gla­zu­rou a ná­sled­ně vy­pá­le­ná. Je křeh­ká, ná­chyl­ná k poš­ko­ze­ní a ne­lze zpět­ně opra­vit. Mo­de­lo­vé řa­dy se hů­ře ob­mě­ňu­jí, mu­sí se tak vy­rá­bět ve vel­kých sé­ri­ích a to ne­umož­ňu­je aty­pic­ká ře­še­ní pro­jek­tů.

Mramorit

Ma­te­ri­ál z pry­s­ky­ři­ce a pří­rod­ní­ho ka­me­ne, ví­ce se blí­ží k pří­rod­ní­mu mra­mo­ru, ale má vyš­ší po­vr­cho­vou odol­nost než­li pří­rod­ní mra­mor. Po­vrch mra­mo­ri­tu je opra­vi­tel­ný, opro­ti ke­ra­mi­ce odol­něj­ší a pruž­něj­ší. Odlé­vá se do fo­rem, lze tak­to vy­tvá­řet de­signo­vé pro­duk­ty vů­či os­tat­ním kon­ku­renč­ním ma­te­ri­á­lům. Mra­mo­rit umož­ňu­je aty­pic­ká ře­še­ní pro­jek­tů.
U mra­mo­ri­tu najdete nej­op­ti­mál­něj­ší po­měr me­zi kva­li­tou a ce­nou s krát­kou do­da­cí do­bou.

Uni glanz

Povrchová úprava gelcoat lesk, základní materiál polymerbeton.

Uni matt

Povrchová úprava gelcoatu pro broušení matových povrchů, základní materiál polymerbeton.

Solid surface

Plně probarvený materiál, vakuovaný, určený pro povrchovou úpravu matt.

RAL

Dále je možnost výběru z RAL stupnice

Zaujala vás naše nabídka?

Máte zájem o výrobek z mramoritu, ale nenašli jste ho v naší nabídce?
Vyrábíme i zboží na zakázku přesně dle přání zákazníka, proto nás prosím kontaktujte.
Budeme se maximálně snažit vyhovět vašim požadavkům.

Zeptejte se nás na cokoliv

+420 495 499 102