Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené mezi společností

MRAMORIT, a. s. se sídlem Káranice 72, 503 66  Káranice
IČ: 25268406
DIČ: CZ25268406

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1631

Adresa pro doručování: MRAMORIT, a. s., Káranice 72, 503 66  Káranice, Česká republika
Telefonní číslo: 495 499 103
Kontaktní e-mail: vesela@mramorit.cz

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou, popřípadě fyzickou osobou – spotřebitelem

jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

 1. Úvodní ustanovení
  1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“).
   • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a pokud je na straně prodávajícího spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
  2. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.
  3. Uzavřením kupní smlouvy je kupující vázán těmito obchodními podmínkami:
  4. Zbožím, které může být předmětem smlouvy, jsou zejména vany, umyvadla, koupelnový nábytek, kuchyňské desky, popřípadě obdobné zboží blíže specifikované prodávajícím.
 2. Platební podmínky
  1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu, mimo způsobů individuálně dohodnutých, i některým z níže uvedených způsobů:
   • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru zboží;
   • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího (pokyny k provedení platby budou kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky);
   Prodávající je oprávněn umožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je daňový doklad - faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.
  2. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu podnikateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.
  4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny služby je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.
  5. Platba zboží je možná v českých korunách (CZK) nebo v eurech (EUR).
  6. Náklady na dodání zboží budou kupujícímu účtovány v závislosti na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Pokud nebude možné náklady na dopravu stanovit předem, bude cena sdělena dodatečně.
 3. Odstoupení od smlouvy
  1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí), případně vrátí kupní cenu v hotovosti.
  2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s podnikatelem, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.
  3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.
  4. Kupující jako podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad. Předchozí věta se nepoužije v případě, že kupující vyjádří souhlas s uhrazením částky rovnající se 30 % z ceny zboží a tuto uhradí na účet prodávajícího. V takovém případě má kupující jako podnikatel právo od smlouvy odstoupit.
  5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
  6. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.
 4. Práva z vadného plnění
  1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Kupující má jako spotřebitel právo na záruční dobu na spotřební zboží v délce 24 měsíců. Podnikatelům není tato záruční doba poskytována.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Toto neplatí, pokud je kupující spotřebitelem.
  4. Kupující prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2015.

 

+420 495 499 102