O společnosti

Představení společnosti MRAMORIT, a. s.

Ve vý­cho­do­čes­kých Ká­ra­ni­cích, le­ží­cích 20 km od Hrad­ce Krá­lo­vé, má prů­mys­lo­vá vý­ro­ba dlou­ho­le­tou tra­di­ci. Na mís­tě dneš­ní­ho pod­ni­ku MRAMORIT, a. s. zde pů­so­bi­lo již před dru­hou svě­to­vou vál­kou Sta­vi­tel­ství Izák, spe­ci­a­li­zo­va­né na stav­by s dře­vě­ný­mi vaz­ba­mi a oblou­ko­vý­mi trá­my, kte­ré vy­stří­da­la vý­rob­na sta­veb­ních pre­fab­ri­ká­tů Kon­struk­ti­va, poz­dě­ji stát­ní pod­nik Montostav Pra­ha. Na kon­ci řa­dy pod­ni­ků sto­jí ak­ci­o­vá spo­leč­nost MRAMORIT.

Zlom ve zdej­ší vý­ro­bě zna­me­nal rok 1992, kdy by­la v Ká­ra­ni­cích vy­ro­be­na prv­ní kou­pel­na z umě­lé­ho mra­mo­ru. Rok 1997 pa­t­ří z dneš­ní­ho po­hle­du k nej­vý­znam­něj­ší­mu ob­do­bí, jež od­star­to­va­lo pro­ces sta­bi­li­za­ce a roz­vo­je. Zá­sad­ní vliv na ex­port­ní úspěch no­vé vý­ro­by měl vý­voj no­vých mo­de­lo­vých řad umy­va­del, van, spr­cho­vých va­ni­ček a kou­pe­len z umě­lé­ho mra­mo­ru. Již o rok poz­dě­ji se fir­ma roz­rost­la a za­měst­ná­va­la dvoj­ná­so­bek pra­cov­ní­ků, při­čemž do­sáh­la čtyř­ná­sob­ku obra­tu vý­ro­by.

O společnosti

Výjimečnost MRAMORITU, a. s.

MRAMORIT, a. s. vy­ni­ká na tr­hu se sa­ni­tár­ní­mi vý­rob­ky pře­de­vším po­mě­rem kva­li­ty a ce­ny svých vý­rob­ků a ši­ro­kou na­bíd­kou, kte­rá uspo­ko­jí i nej­ná­roč­něj­ší­ho zá­kaz­ní­ka. Do­klá­dá to pře­de­vším pro­po­je­ní sé­ri­o­vé vý­ro­by s vý­ro­bou aty­pic­kou. Na přá­ní zá­kaz­ní­ka jsme schop­ni spo­jit po­ža­dav­ky obo­jí­ho dru­hu a vy­ro­bit např. spe­ci­ál­ní oblou­ko­vá umy­vadla, ro­ho­vá umy­vadla ne­bo osmi­met­ro­vý mo­no­lit­ní bar. Ja­ko je­di­ná fir­ma v Čes­ké re­pub­li­ce vy­u­ží­vá MRAMORIT, a. s. při vý­ro­bě sa­ni­ty tech­no­lo­gii kon­ti­nu­ál­ní­ho li­tí za­jiš­ťu­jí­cí vy­so­kou kva­li­tu fi­nál­ní­ho vý­rob­ku. Na ne­zbyt­ných ma­te­ri­á­lo­vých zkouš­kách a cer­ti­fi­ka­cích spo­lu­pra­cu­je­me s vý­zkum­ný­mi ústa­vy a cer­ti­fi­ko­va­ný­mi pra­co­viš­ti.

Výjimečnost MRAMORITU, a. s.
Rozvoj společnosti

Rozvoj společnosti

No­ví za­hra­nič­ní od­bě­ra­te­lé a stá­le se mo­der­ni­zu­jí­cí tech­no­lo­gie za­jiš­ťu­jí fir­mě ne­us­tá­lý roz­voj. Té­měř 70 pra­cov­ní­ků a dal­ší růst cel­ko­vé­ho obratu do­klá­da­jí úspě­š­nost na­ší stra­te­gie, je­jíž hlav­ní ná­pl­ní čin­nos­ti je vý­ro­ba umy­va­del, van, spr­cho­vých va­ni­ček a dal­ší­ho vy­ba­ve­ní kou­pe­len z umě­lé­ho mra­mo­ru ne­sou­cí znač­ku MRAMORIT. Kva­li­tu ká­ra­nic­ké vý­ro­by do­klá­dá cer­ti­fi­kát ISO 9001.

Sortiment

Sortiment

Dne­š­ní sor­ti­ment vý­rob­ků fir­my MRAMORIT, a. s. za­hr­nu­je vý­ro­bu de­s­ko­vých u­my­va­del ur­če­ných pro vy­ba­ve­ní ho­te­lů (včet­ně spe­ciál­ních aty­pic­kých pro­duktů), vý­ro­bu umy­va­del pro kou­pel­no­vé ná­by­tky a vý­ro­bu kou­pe­len ja­ko cel­ků. Vý­ro­ba fo­rem pro od­lé­vá­ní vý­rob­ků z umě­lé­ho ka­me­ne pro­bí­há pří­mo v Ká­ra­ni­cích. V ob­las­ti no­vých de­sig­nů fir­ma úzce spo­lu­pra­cu­je s re­no­mo­va­nými de­sig­né­ry.

Vize budoucnosti

Vize budoucnosti

Bu­dou­cí roz­voj spo­leč­nos­ti MRAMORIT, a. s. zá­vi­sí na ne­u­stá­lém vý­vo­ji zvy­šo­vá­ní kva­li­ty hmo­ty, te­dy na sna­ze dr­žet krok s vý­vo­jem no­vých tech­no­lo­gií, kte­rý se sou­stř­edí ne­jen na kon­struk­ci no­vých fo­rem, ale i na vý­voj no­vých ma­te­ri­á­lů dle po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ků. Té­měř zce­la po­kry­tá vý­rob­ní ka­pa­ci­ta ak­ci­o­vé spo­leč­nos­ti MRAMORIT je dů­ka­zem dy­na­mic­ké­ho vý­vo­je čes­ké­ho pod­ni­ku, je­hož cí­lem je uspo­ko­je­ní po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ka, do­sa­že­ní ma­xi­mál­ní kva­li­ty vý­roby a ne­us­tá­lá apli­ka­ce no­vých ma­te­ri­á­lů.

Résine

V sou­čas­né do­bě spo­lu­pra­cu­je­me na de­signo­vých a ex­klu­ziv­ních pro­duk­tech s na­ší part­ner­skou fir­mou Résine, s. r. o., www.resine.info, pro kte­rou zá­ro­veň i pro­duk­ty vy­rá­bí­me.

Team RÉSINE
Designed by Lukáš Taneček

Résine

Získaná ocenění a certifikáty

+420 495 499 102