Sortiment

Jedinečný materiál

Zá­klad­ní su­ro­vi­nou pro vý­ro­bu umě­lé­ho mra­mo­ru je vá­pe­nec. Dal­ší ma­te­ri­á­ly slou­ží ja­ko po­ji­vo ne­bo tvo­ří sou­část po­vr­cho­vé vrst­vy. Po­dle po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ka jsou po­u­ží­vá­na spe­ci­ál­ní pl­ni­va vy­tvá­ře­jí­cí struk­tu­ry a bar­vy mra­mo­ru, gra­ni­tu či ony­xu ne­bo tzv. uni­bar­vy, tj. jed­no­ba­rev­ný po­vrch. No­vin­kou je vy­so­ce odol­ný a pl­ně pro­bar­vi­tel­ný ma­te­ri­ál so­lid surface, kte­rý je dí­ky své ne­poréznos­ti úspěš­ně vy­u­ží­ván v pro­vo­zech s nej­vyš­ší­mi ná­ro­ky na hy­gi­e­nu, ja­ko jsou ne­moc­ni­ce, la­bo­ra­to­ře či ku­chy­ně.

Při plá­no­vá­ní kou­pel­ny lze od­stí­ny a struk­tu­ry při­způ­so­bit po­u­ži­tým pří­rod­ním ma­te­ri­á­lům, sla­dit je s ke­ra­mic­ký­mi sa­ni­tár­ní­mi vý­rob­ky a spl­nit i ty nej­ná­roč­něj­ší před­sta­vy zá­kaz­ní­ků. Umě­lý ká­men te­dy umož­ňu­je sla­dit ce­lou kou­pel­nu do jed­né bar­vy.

Umyvadla, sprchové vaničky a další vybavení koupelny

Sor­ti­ment vý­rob­ků znač­ky MRAMORIT je ur­čen pro ve­řej­ný i sou­kro­mý sek­tor. Za­hr­nu­je vý­ro­bu des­ko­vých umy­va­del, umy­va­del na des­ku včet­ně spe­ci­ál­ních aty­pic­kých pro­duk­tů, my­cích žla­bů, vý­ro­bu umy­va­del pro kou­pel­no­vý ná­by­tek a vý­ro­bu kou­pe­len ja­ko cel­ků, stan­dar­di­zo­va­ných tva­rů my­cí­ho pros­to­ru. Vý­rob­ky jsou ur­če­ny kro­mě sou­kro­mých kli­en­tů pře­dev­ším pro ho­te­ly, kli­ni­ky, ne­moc­ni­ce, ško­ly, škol­ky, ve­řej­ná so­ci­ál­ní za­ří­ze­ní, do­my pro se­ni­ory, kan­ce­lář­ské bu­do­vy či le­tiš­tě.

  • výroba, prodej a montáž
  • jedinečný materiál
  • barevné odstíny
  • příznivá cena

Zaujala vás naše nabídka?

Máte zájem o výrobek z mramoritu, ale nenašli jste ho v naší nabídce?
Vyrábíme i zboží na zakázku přesně dle přání zákazníka, proto nás prosím kontaktujte.
Budeme se maximálně snažit vyhovět vašim požadavkům.

Zeptejte se nás na cokoliv